Algemene Ledenvergadering

23 maart 2015


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 DOS RIJSSEN.

Aan: ereleden, leden van verdienste, leden, jeugdleden, ouders van jeugdleden, commissieleden, leiding, en begunstigers.
 
Hierbij nodigen wij u uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, welke gehouden wordt op:
maandag 23 maart 2015 (aanvang: 20.00 uur) in de vergaderzaal van
EDIT (Reggesingel 44 te Rijssen).
           
 
AGENDA:
1.        OPENING
2.        NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 3 MAART 2014
3.        MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
4.        JAARVERSLAG 2014
5.        FINANCIEEL VERSLAG, ligt ter inzage vanaf 19.30 uur.
6.        VERSLAG KASCOMMISSIE
7.        VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE
8.        VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN EN OVERDRACHT (z.o.z)
9.        VOORSTEL CONTRIBUTIE 2015 (z.o.z).
10.    VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2015, ter inzage
11.    RONDVRAAG
12.    SLUITING        
 
Er zullen belangrijke onderwerpen aan de orde komen dus wij vragen u nadrukkelijk om te komen!
Ook ouders van onze jeugdleden zijn welkom, zij hebben volgens de statuten ook stemrecht.
 
Wij zien jullie graag op maandag 23 maart. Een kopje koffie/thee staat klaar.
 
 
Met vriendelijke groeten,   
Bestuur DOS