Algemene Ledenvergadering 2016


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 DOS RIJSSEN.

Aan: ereleden, leden van verdienste, leden, jeugdleden, ouders van jeugdleden, commissieleden, leiding, en begunstigers.
 
Hierbij nodigen wij u uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, welke gehouden wordt op:
maandag 9 mei 2016 (aanvang: 20.00 uur) in de vergaderzaal van
EDIT (Reggesingel 44 te Rijssen).
           
 
AGENDA:
1.        OPENING
2.        NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 23 MAART 2015
3.        MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
4.        JAARVERSLAG 2015
5.        FINANCIEEL VERSLAG, ligt ter inzage vanaf 19.30 uur.
6.        VERSLAG KASCOMMISSIE
7.        VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE
8.        VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN EN OVERDRACHT (z.o.z)
9.        VOORSTEL CONTRIBUTIE 2016 (z.o.z).
10.     VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2016, ter inzage
11.     RONDVRAAG
12.     SLUITING        
 
Uw vereniging heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarbij de financiele resultaten boven verwachting slecht zijn geweest. Dat heeft het bestuur genoodzaakt om tijdens deze Algemene Ledenvergadering een aantal voorstellen aan u voor te leggen die moeten leiden tot een beter resultaat in dit kalenderjaar.
Er zullen belangrijke onderwerpen aan de orde komen dus wij vragen u nadrukkelijk om te komen!
 
Ook ouders van onze jeugdleden zijn welkom, zij hebben volgens de statuten ook stemrecht.
 
Wij zien jullie graag op maandag 9 mei. Een kopje koffie/thee staat klaar.
 
 
Met vriendelijke groeten,   
Bestuur DOS