Algemene Ledenvergadering 2018

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 DOS RIJSSEN.


 

Aan: ereleden, leden van verdienste, leden, jeugdleden, ouders van jeugdleden, commissieleden, leiding, en begunstigers.
 
Hierbij nodigen wij u uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, welke gehouden wordt op:
maandag 26 maart 2018 (aanvang: 20.00 uur) in de vergaderzaal van EDIT (Reggesingel 44 te Rijssen).
           
 
AGENDA:
1.        OPENING
2.        INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3.        VASTSTELLEN NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 27 MAART 2017
4.        JAARVERSLAG 2017
5.        FINANCIEEL VERSLAG, ligt ter inzage vanaf 19.30 uur.
6.        VERSLAG KASCOMMISSIE
7.        VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE
8.        VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN EN OVERDRACHT
9.        VOORSTEL CONTRIBUTIE 2018
10.     VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2018, ter inzage
11.     RONDVRAAG
12.     SLUITING        
 
Wilt u van tevoren de vergaderstukken ontvangen ,stuur dan een e-mail met dit verzoek naar secr@dosrijssen.nl
Deze worden circa twee weken voor de vergadering per mail toegestuurd.

Er zullen belangrijke onderwerpen aan de orde komen dus wij vragen u nadrukkelijk om te komen!
 
Ook ouders van onze jeugdleden zijn welkom, zij hebben volgens de statuten ook stemrecht.
 
Wij zien jullie graag op maandag 26 maart. Een kopje koffie/thee staat klaar.
 
 
Met vriendelijke groeten,   
Bestuur DOS